انواع شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجاری

–      شرکت سهامی  joint stock Co. 

2-      شرکت با مسئولیت محدود   .limited liability co

3-      شرکت تضامنی  general partnership 

4-      شرکت مختلط غیر سهامی  limited partner ship 

5-      شرکت مختلط سهامیjoint stock partner ship  

6-      شرکت نسبی  proportional liability partnership 

7-      شرکت تعاونی تولید و مصرف  consumer and producer cooperatives